ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش پنجاه و دوم
حضرت امام سجاد (ع) در‌  مقام الحاح  ‌و‌  اصرار  ‌و‌  التماس به‌  درگاه خدا به‌  اين دعا با‌  خدا راز  ‌و‌  نياز مى كرد
̶    اى خدائى كه‌  در‌  همه آسمان  ‌و‌  زمين (و تمام عوالم غيب  ‌و‌  شهود) چيزى بر‌ تو‌  مخفى نيست (و از‌  احاطه علم تو‌  خارج نخواهد بود)  ‌و‌  چگونه چيزى كه‌  تو‌  اى خداى من‌  (به علم ازلى  ‌و‌  حكمت بالغه خود) آفريده اى بر‌ تو‌  مخفى تواند بود؟  ‌و‌  چگونه از‌  نظر تو‌  پنهان شود چيزى كه‌  به‌  تدبير خلقت (و تكميل وجود  ‌آن  ‌و‌  تربيت  ‌و‌  رزق هر‌  روزه  ‌آن حضرتت) پيوسته توجه دارى  ‌و‌  يا‌  چگونه از‌  (ملك  ‌و‌  حكم) تو‌  فرار تواند كرد چيزى كه‌  جز به‌  رزق تو‌  زنده نتواند بود؟ (و اگر روزى روزى تو‌  به‌  او‌  نرسد بدست مرگ نابود خواهد شد؟)  ‌و‌  يا‌  چگونه از‌  (قهر ) تو‌  (جز به‌  لطفت) راه نجاتى دارد  ‌و‌  در‌  غير ملك تو‌  رهگذرى (و راه خروجى) تواند يافت؟
̶    اى خداى پاك  ‌و‌  منزه (از هر‌  نقص  ‌و‌  عيب) خدا ترس ترين بندگان تو‌  آنكس است كه‌  علم  ‌و‌  معرفتش به‌  تو‌  بيشتر است (بحكم انما يخشى الله من‌  عباده العلماء)  ‌و‌  دليل  ‌و‌  خاضعترين كس به‌  درگاهت  ‌آن بنده ايست كه‌  بيشتر به‌  كار طاعتت پرداخته (و به‌  انجام اوامرت كاملتر قيام كرده) است  ‌و‌  بيقدر  ‌و‌  خوارتر بنده نزد تو‌   ‌آن كس است كه‌  رزق  ‌و‌  روزى تو‌  او‌  را‌  پرورش مى دهد  ‌و‌  او‌  به‌  پرستش غير تو‌  مى پردازد
̶    اى خداى پاك  ‌و‌  منزه  ‌آن كس كه‌  (به كفر  ‌و‌  ضلالت) به‌  تو‌  (خداى يكتاى عالم  ‌و‌  يگانه سلطان ملك وجود) شرك آرد  ‌و‌  رسولانت را‌  تكذيب كند (به خود ظلم كرده و) از‌  سلطنت (و خدائى) تو‌  چيزى نكاهد (و نقص  ‌و‌  رخنه اى در‌  ملك تو‌  نتواند وارد آرد)  ‌و‌  كسى كه‌  قضاء  ‌و‌  قدرت (در ملك آفرينش  ‌و‌  حسن نظام خلقت) بر‌ او‌  ناپسند است (و راضى به‌  حسن قضاى تو‌  نيست) البته قادر بر‌ آنكه قضاى تو‌  رد كند (و حكمت را‌  در‌  نظام عالم دگرگون كند) البته نخواهد بود  ‌و‌  كسى كه‌  قدرتت را‌  تكذيب كند عاجزتر از‌  آنست كه‌  از‌   ‌آن قدرت امتناع ورزد  ‌و‌  سرپيچى كند  ‌و‌   ‌آن كس كه‌  غير تو‌  را‌  پرستش كند (و هواى نفس  ‌و‌  بتها  ‌و‌  فرعون  ‌و‌  مهر  ‌و‌  ماه  ‌و‌  ستارگان  ‌و‌  غيره را‌  معبود خود سازد) هرگز از‌  محيط علم  ‌و‌  قدرتت بيرون نرود  ‌آن كس كه‌  مرگ  ‌و‌  لقاى تو‌  را‌  روز مرگ دوست ندارد هم عمر ابد در‌  دنيا نخواهد كرد  ‌و‌  از‌  چنگ مرگ نجات نخواهد داشت (يعنى هر‌  كه‌  راضى يا‌  ناراضى به‌  مرگ است همه مى ميرند  ‌و‌  زنده  ‌ى‌  ابد جز خدا احدى نخواهد بود پس‌  بهتر آنست كه‌  مردم به‌  روز مرگ كه‌  وقت ملاقات خداست راضى شوند بلكه بدان شاد  ‌و‌  مشتاق باشند)
̶    اى خداى پاك  ‌و‌  منزه چقدر شان  ‌و‌  جلال تو‌  بزرگ  ‌و‌  سلطنت  ‌و‌  شاهنشاهيت قاهر  ‌و‌  غالب  ‌و‌  قوت  ‌و‌  قدرتت شديد  ‌و‌  فرمانت (در همه  ‌ى‌  عوالم وجود) نافذ است (و احدى را‌  قدرت سرپيچى از‌  امرت نيست)
̶    اى خداى پاك  ‌و‌  منزه تو‌  بر‌ تمام خلائق چه به‌  يكتائى تو‌  مقر  ‌و‌  معترف باشند يا‌  مشرك  ‌و‌  كافر باشد بر‌ همه حكم به‌  مرگ  ‌و‌  فنا كردى  ‌و‌  جميع خلق شربت (ناگوار يا‌  گواراى) مرگ را‌  خواهند چشيد  ‌و‌  همه از‌  اين عالم پست دنياى فانى به‌  سوى تو‌  (و جهان حيواه جاودانى) حتما به‌  سير (تكامل كه‌  حكم ربوبيت است) روانه شوند بارى اى خدا بزرگوار است  ‌و‌  متعالى ذات يكتايت  ‌و‌  (در عالم وجود) جز تو‌  خدائى نيست تو‌  يگانه اى  ‌و‌  بى شرك  ‌و‌  شريك
̶    من به‌  يكتائى  ‌و‌  يگانگى تو‌  ايمان آوردم  ‌و‌  رسولان  ‌و‌  پيمبرانت را‌  تصديق كردم  ‌و‌  كتاب وحيت را‌  به‌  حق پذيرفتم  ‌و‌  به‌  هر‌  معبودى جز تو‌  كافرم  ‌و‌  از‌  هر‌  كه‌  غير تو‌  را‌  پرستش كند بيزارم
̶    اى خداى من‌  در‌  صبح  ‌و‌  شام كه‌  بر‌ من‌  مى گذرد بسيار عمل (طاعتم) قليل  ‌و‌  ناچيز است  ‌و‌  به‌  گناهان  ‌و‌  خطاهاى خود (كه فراوان  ‌و‌  بسيار است) اقرار  ‌و‌  اعتراف مى كنم من‌  به‌  واسطه اسراف  ‌و‌  ظلم به‌  نفس خود ذليل  ‌و‌  خوارم  ‌و‌  كردار زشت من‌  مرا به‌  هلاكت رسانيده  ‌و‌  هواى نفس  ‌و‌  شهوتهاى (نارواى) من‌  مرتبه ام را‌  (نزد حضرتت) پست كرده  ‌و‌  مرا (از لطف  ‌و‌  عنايتت) محروم گردانيده اى
̶    مولاى من‌  لذا از‌  درگاه حضرتت درخواست مى كنم درخواست كسى كه‌  به‌  سبب آمال  ‌و‌  آرزوهاى دور  ‌و‌  دراز عمرش به‌  لهو (و لعب) گذشته بدنش به‌  واسطه آرامش عروق  ‌و‌  سلامتى غافل (از ياد حق) شده  ‌و‌  قلبش به‌  واسطه كثرت  ‌و‌  فراوانى نعمتهايت (به نعمت) مفتون  ‌و‌  مغرور گرديده (و منعم خود را‌  فراموش كرده)  ‌و‌  كمتر به‌  فكر  ‌آن عالم ابديست كه‌  به‌  سوى  ‌آن مى رود (و به‌  زودى از‌  اين منزل موقت بدان منزلگاه ابد خواهد شتافت)
̶    از تو‌  درخواست مى كنم (اى مولاى من) درخواست كسى كه‌  امل (و آرزوهاى دنيوى) بر‌ او‌  غلبه كرده  ‌و‌  مفتون  ‌و‌  مغرور هواى نفس گرديده  ‌و‌  (حب) دنيا در‌  دلش جاى گرفته  ‌و‌  اجل (و مرگ حتمى) بر‌ سرش سايه انداخته است سئوال كسى كه‌  گناهانش بسيار  ‌و‌  به‌  خطاى خويش معترف است سئوال كسى كه‌  جز تو‌  خدائى  ‌و‌  ولى نعمتى  ‌و‌  نجات دهنده اى ندارد  ‌و‌  ملجا  ‌و‌  پناهى (از قهر  ‌و‌  انتقامت) جز درگاه (كرم) حضرتت نخواهد داشت
̶    اى خداى من‌  از‌  تو‌  درخواست مى كنم به‌  حقى كه‌  تو‌  را‌  بر‌ جميع خلائق واجب  ‌و‌  لازم است  ‌و‌  به‌   ‌آن اسم عظيم (و نام بزرگ كه‌  رسولت را‌  امر كردى بدان نام تو‌  را‌  تسبيح گويد  ‌و‌  به‌  حق جلال ذات بزرگوار كريمت كه‌   ‌آن عظمت  ‌و‌  جلال هرگز دستخوش فرسودن  ‌و‌  تغيير  ‌و‌  تحول  ‌و‌  فنا  ‌و‌  زوال نخواهد شد از‌  تو) به‌  حق  ‌آن حق  ‌و‌   ‌آن اسم بزرگ  ‌و‌   ‌آن جلال ابدى سرمدى (درخواست مى كنم كه‌  درود بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش فرستى  ‌و‌  مرا هم به‌  عبادت (و طاعت) خود از‌  هر‌  چيز بى نياز گردانى (و لذت  ‌و‌  ابتهاج مرا منحصر به‌  ذكر  ‌و‌  عبادت  ‌و‌  معرفت  ‌و‌  توجه  ‌و‌  انس به‌  حضرتت مقرر فرمائى)  ‌و‌  هم از‌  تو‌  مى طلبم كه‌  نفس (قدسى) مرا به‌  واسطه خداترسى (و خضوع  ‌و‌  خشوع به‌  درگاهت) به‌  كلى از‌  توجه به‌  دنيا منقطع سازى  ‌و‌  روى دلم را‌  به‌  كرامت  ‌و‌  عنايتت به‌  جانب رحمت (نامنتهاى) خود گردانى
̶    كه اى خداى مهربان من‌  (از قهر) تو‌  به‌  سوى تو‌  فرار مى كنم  ‌و‌  تنها از‌  تو‌  (يعنى از‌  بعد  ‌و‌  فراق  ‌و‌  قهر  ‌و‌  عتاب تو) مى ترسم  ‌و‌  تو‌  را‌  فريادرس مى طلبم  ‌و‌  تنها به‌  تو‌  (و كرم  ‌و‌  احسان بى انتهاى تو) اميدوارم  ‌و‌  تو‌  را‌  به‌  دعا مى خوانم  ‌و‌  به‌  درگاه حضرتت پناه مى آورم  ‌و‌  تمام وثوق  ‌و‌  اعتمادم به‌  تو‌  (و كرم  ‌و‌  عفو  ‌و‌  بخشش تو) است  ‌و‌  هم از‌  تو‌  (در همه  ‌ى‌  امورم) استعانت  ‌و‌  يارى مى طلبم  ‌و‌  به‌  درگاهت امن  ‌و‌  امان مى جويم  ‌و‌  (در هر‌  حال) به‌  تو‌  توكل مى كنم  ‌و‌  به‌  جود  ‌و‌  كرم حضرتت اعتماد من‌  است.
متن عربی صحیفه سجادیه (52)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْإِلْحَاحِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى)
يَا اللَّهُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ، وَ كَيْفَ يَخْفَى عَلَيْكَ يَا إِلَهِي مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ، وَ كَيْفَ لَا تُحْصِي مَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ، أَوْ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا أَنْتَ تُدَبِّرُهُ، أَوْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لَا حَيَاةَ لَهُ إِلَّا بِرِزْقِكَ، أَوْ كَيْفَ يَنْجُو مِنْكَ مَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فِي غيْرِ مُلْكِكَ. سُبْحَانَكَ أَخْشَى خَلْقِكَ لَكَ أَعْلَمُهُمْ بِكَ، وَ أَخْضَعُهُمْ لَكَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِكَ، وَ أَهْوَنُهُمْ عَلَيْكَ مَنْ أَنْتَ تَرْزُقُهُ وَ هُوَ يَعْبُدُ غَيْرَكَ سُبْحَانَكَ لَا يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ أَشْرَكَ بِكَ، وَ كَذَّبَ رُسُلَكَ، وَ لَيْسَ يَسْتَطِيعُ مَنْ كَرِهَ قَضَاءَكَ أَنْ يَرُدَّ أَمْرَكَ، وَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْكَ مَنْ كَذَّبَ بِقُدْرَتِكَ، وَ لَا يَفُوتُكَ مَنْ عَبَدَ غَيْرَكَ، وَ لَا يُعَمَّرُ فِي الدُّنْيَا مَنْ كَرِهَ لِقَاءَكَ. سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ، وَ أَقْهَرَ سُلْطَانَكَ، وَ أَشَدَّ قُوَّتَكَ، وَ أَنْفَذَ أَمْرَكَ سُبْحَانَكَ قَضَيْتَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ الْمَوْتَ مَنْ وَحَّدَكَ وَ مَنْ كَفَرَ بِكَ، وَ كُلٌّ ذَائِقُ الْمَوْتِ، وَ كُلٌّ صَائِرٌ إِلَيْكَ، فَتَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. آمَنْتُ بِكَ، وَ صَدَّقْتُ رُسُلَكَ، وَ قَبِلْتُ كِتَابَكَ، وَ كَفَرْتُ بِكُلِّ مَعْبُودٍ غَيْرِكَ، وَ بَرِئْتُ مِمَّنْ عَبَدَ سِوَاكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أُصْبِحُ وَ أُمْسِي مُسْتَقِلًّا لِعَمَلِي، مُعْتَرِفاً بِذَنْبِي، مُقِرّاً بِخَطَايَايَ، أَنَا بِإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي ذَلِيلٌ، عَمَلِي أَهْلَكَنِي، وَ هَوَايَ أَرْدَانِي، وَ شَهَوَاتِي حَرَمَتْنِي. فَأَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ سُؤَالَ مَنْ نَفْسُهُ لَاهِيَةٌ لِطُولِ أَمَلِهِ، وَ بَدَنُهُ غَافِلٌ لِسُكُونِ عُرُوقِهِ، وَ قَلْبُهُ مَفْتُونٌ بِكَثْرَةِ النِّعَمِ عَلَيْهِ، وَ فِكْرُهُ قَلِيلٌ لِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ. سُؤَالَ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْأَمَلُ، وَ فَتَنَهُ الْهَوَى، وَ اسْتَمْكَنَتْ مِنْهُ الدُّنْيَا، وَ أَظَلَّهُ الْأَجَلُ، سُؤَالَ مَنِ اسْتَكْثَرَ ذُنُوبَهُ، وَ اعْتَرَفَ بِخَطِيئَتِهِ، سُؤَالَ مَنْ لَا رَبَّ لَهُ غَيْرُكَ، وَ لَا وَلِيَّ لَهُ دُونَكَ، وَ لَا مُنْقِذَ لَهُ مِنْكَ، وَ لَا مَلْجَأَ لَهُ مِنْكَ، إِلَّا إِلَيْكَ. إِلَهِي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْوَاجِبِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، وَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي أَمَرْتَ رَسُولَكَ أَنْ يُسَبِّحَكَ بِهِ، وَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي لَا يَبْلَى وَ لَا يَتَغَيَّرُ، وَ لَا يَحُولُ وَ لَا يَفْنَى، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ تُغْنِيَنِي عَنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ بِعِبَادَتِكَ، وَ أَنْ تُسَلِّيَ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا بِمَخَافَتِكَ، وَ أَنْ تُثْنِيَنِي بِالْكَثِيرِ مِنْ كَرَامَتِكَ بِرَحْمَتِكَ. فَإِلَيْكَ أَفِرُّ، و مِنْكَ أَخَافُ، وَ بِكَ أَسْتَغِيثُ، وَ إِيَّاكَ أَرْجُو، وَ لَكَ أَدْعُو، وَ إِلَيْكَ أَلْجَأُ، وَ بِكَ أَثِقُ، وَ إِيَّاكَ أَسْتَعِينُ، وَ بِكَ أُومِنُ، وَ عَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ، وَ عَلَى جُودِكَ وَ كَرَمِكَ أَتَّكِلُ.

تاريخ : | | نویسنده : funny98 |
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن زالو چیست؟
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
فال حافظ

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.